word logo 300x300

Затверджено
рішенням Ізмаїльської
районної ради
_____________від___________
Голова Ізмаїльської районної ради
__________В.П. Антонюк


СТАТУТ

СУВОРОВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ
ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(у новій редакції)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. СУВОРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі-Заклад) знаходиться у комунальній власності Ізмаїльської районної ради Одеської області.
1.2. Заклад є правонаступником усіх прав і обов’язків загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів селища міського типу Суворове Ізмаїльського району Одеської області.
1.3. Заклад заснований на майні, що належить на праві спільної власності територіальних громад сіл та селищ Ізмаїльського району, інтереси яких представляє Ізмаїльська район¬на рада Одеської області (далі-Власник) в межах повноважень.
1.4. Заклад знаходиться в управлінні Ізмаїльської районної ради та відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації.
1.5. Відповідно до вимог, встановлених Податковим кодексом України, для неприбуткових організацій:
• доходи (прибутки) Закладу, який є неприбутковою організацією, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом;
• забороняється розподіляти доходи (прибутки) отримані Закладом, або їх частини серед засновників (учасників), членів адміністрації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
• всі активи Закладу, як бюджетної організації, можуть передаватися одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
1.6. Найменування Закладу:
повне - СУВОРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ скорочене - СУВОРОВСЬКА ЗОШ І-III СТУПЕНІВ.
1.7. Юридична адреса Закладу: Україна, 68640, Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вулиця Пушкіна 46.
1.8. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.9. Головними завдання Закладу є:
• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найви¬щої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміц¬нення фізичного та психологічного здоров'я учнів;
• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.10. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
1.12. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю, є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних знань про дітей шкільного віку.
1.13. Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних освітніх стандартів;
• дотримання договірних забов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі забов’язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.
1.14. У Закладі визначена російська мова навчання, можуть функціонувати класи з українською мовою навчання, відповідно до потреб учнів (з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення) Заклад може запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання.
1.15. Заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні находження у порядку визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.16. У Закладі функціонують методичні об'єднання: вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, вчителів російської, англійської та болгарської мов, вчителів природничо- математичного циклу, вчителів географії, біології, історії та правознавства, вчителів естетично- оздоровчого циклу; інформаційно-методичний центр, методична рада школи, психологічна служба, науково-практичний семінар за проблемою школи, психолого-педагогічний семінар, творчі групи з дослідно-експериментальної роботи. У разі необхідності методична робота може проводитися в інших формах передбачених Міністерством освіти і науки України.
1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються Власником, медичним працівником школи, Ізмаїльською ЦРЛ та місцевим лікувально-профілактичним закладом.
1.18. Класи у Закладі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Закладу. В разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, організовує заняття за індивідуальною формою навчання.
З урахуванням потреб населення та місцевих умов у Закладі можуть функціонувати групи продовженого дня, класи та групи з вечірньою (заочною) формою навчання, інклюзивні класи, пришкільний інтернат. У літній період у Закладі може функціонувати пришкільний табір для організації відпочинку та оздоровлення дітей.
1.19. Індивiдуальне навчання та навчання екстерном у Закладi органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання та екстернат у системi загальної середньої освiти, затверджених МОН.
1.20. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у Закладi здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими МОН.
1.21. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

2.1. Ізмаїльська районна державна адміністрації розпорядженням закрiплює за Закладом вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року бере на облiк учнiв, якi мають їх вiдвiдувати.
2.2. Зарахування учнiв до всiх класiв Закладу здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.
2.3. Керiвник Закладу зобов’язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.
2.4. Зарахування учнiв до Закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.
Для зарахування учня до Закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про вiдповiдний рiвень освiти.
До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.
2.5. Іноземцi та особи без громадянства зараховуються до Закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.
Переведення учнiв Закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому МОН.
У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до Закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.
У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до Закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчально-виховний процес у Закладi здiйснюється вiдповiдно до робочого навчального плану, складеного на основi типових навчальних планiв, затверджених МОН.
У робочому навчальному планi Закладу конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.
Індивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у Закладi забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.
3.2. Робочий навчальний план Закладу затверджуються відділом освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації.
3.3. Заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.
3.4. Заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф МОН, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожній ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.
3.5. Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту» , «Про загальну середню освiту», Статуту з урахуванням специфiки Закладу, профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.
3.6. Навчально-виховний процес у Закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання.
3.7. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв Заклад за погодженням з відділом освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
3.8. Заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мiнфiном та Мiнекономрозвитку.
3.9. Навчальний рiк у Закладi починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.
3.10. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри та режим роботи встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти).
3.11. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.
3.12. Тривалiсть урокiв у Закладi становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2–4-х класах — 40 хвилин, у 5–11-х (12-х) — 45 хвилин.
Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з відділом освіти та управлінням держпродспожив служби в Ізмаїльському районі.
3.13. Для учнiв 5–9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання. У 10–11-х (12-х) класах допускається проведення пiдряд двох урокiв з одного предмета iнварiантної та варiативної частини навчального плану i профiльних дисциплiн (предметiв).
3.14. Заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу.
3.15. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого та третього уроку) — 20 хвилин.
3.16. Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану Закладу з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується керiвником Закладу.
3.17. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).
3.18. Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.
3.19. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.
Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв Закладу визначаються МОН.
4.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.
4.3. У першому класi дається словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв. За рiшенням педагогiчної ради Закладу може надаватися словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв другого класу.
У наступних класах оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.
4.4. Заклад може використовувати iншi системи оцiнювання навчальних досягнень учнiв за погодженням з відділом освіти. При цьому оцiнки з навчальних предметiв за семестри, рiк, результати державної пiдсумкової атестацiї переводяться у бали вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.
4.5. Учням можуть виставлятися оцiнки з поведiнки, за участь у суспiльно кориснiй, громадськiй дiяльностi за визначеними Закладом критеріями. До додаткiв до документiв про освiту (свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освiту) зазначенi оцiнки не виставляються.
4.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х i 11-х (12-х) класах Закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються МОН.
В окремих випадках учнi за станом здоров’я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.
4.7. Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).
4.8. Учнi початкової школи, якi через поважнi причини (хвороба, iншi обставини) за результатами рiчного оцiнювання не засвоїли скориговану до iндивiдуальних здiбностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишенi для повторного навчання у тому самому класi за рiшенням педагогiчної ради та за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).
4.9. За результатами навчання учням (випускникам) видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освiту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
4.10. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.
Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.
4.11. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту за спецiальною програмою.
Учням з помiрною розумовою вiдсталiстю видається довiдка про закiнчення повного курсу навчання за спецiальною програмою.
4.12. Учням, якi закiнчили старшу школу 11-й (12-й) клас видається атестат про повну загальну середню освiту.
Атестат про повну загальну середню освiту дає право на вступ до професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi.
4.13. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.
Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.
4.14. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2–8-х, 10-х (11-х) класiв можуть нагороджуватися похвальним листом «За високi досягнення у навчаннi», а випускники Закладу IIIступеня - похвальною грамотою «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв», медалями - золотою «За високi досягнення у навчаннi» або срiбною «За досягнення у навчаннi». За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється МОН.
4.15. Свiдоцтва про базову загальну середню освiту, атестати про повну загальну середню освiту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книгах облiку та видачi зазначених документiв.
Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, атестатiв, золотих i срiбних медалей, похвальних грамот та листiв здiйснюється відділом освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації.

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнiв у Закладі здiйснюється пiд час проведення урокiв, в процесi позаурочної та позашкiльної роботи.
5.2. Цiлi виховного процесу в Закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.
5.3. У Закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.
Примусове залучення учнiв Закладу до вступу в будь-якi громадськi об’єднання, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених об’єднаннях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.
5.4. Дисциплiна в Закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та цього Статуту.
Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладi є учнi, педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi, iншi спецiалiсти закладу, керiвники, батьки або особи, якi їх замiнюють.
6.2. Статус, права та обов’язки учасникiв навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освiту» , «Про загальну середню освiту» , iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку Закладу.
6.3. Учень - особа, яка навчається i виховується в закладi.
6.4. Учнi Закладу мають гарантоване державою право на:
• доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти;
• вибiр форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;
• безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;
• користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою закладу;
• участь в рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;
• отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;
• перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;
• участь в роботi органiв громадського самоврядування закладу;
• участь в роботi добровiльних самодiяльних об’єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;
• повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;
• захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.
6.5. Учнi Закладу зобов’язанi:
• оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;
• пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;
брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;
• виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв закладу вiдповiдно до статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;
• брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;
• дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;
• дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку закладу;
• дотримуватися правил особистої гiгiєни.
6.6. Учнi Закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.
6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язкiв, порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.
6.8. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професiйнi обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освiти.
6.9. До педагогiчної дiяльностi у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.
6.10. Відділ освіти укладає трудові договори (призначення, звільнення) з педагогічними працівниками за погодженням керівника Закладу. Керівник Закладу укладає трудові договори з технічним та обслуговуючим персоналом. Під час укладання договорів відділ освіти, керівник Закладу керуються трудовим законодавством України з урахуванням галузевих особливостей, передбачених цим Статутом, генеральною та галузевою угодами, колективним договором та фінансовими можливостями Закладу.
6.11. Керiвник закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрiшнього розпорядку та Статутом.
6.12. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов’язкiв крiм випадкiв, передбачених законодавством.
Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть навчального закладу, здiйснюється лише за їх згодою.
6.13. Педагогiчнi працiвники Закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого МОН.
За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) — методист», «педагог — органiзатор — методист» та iншi.
6.14 Педагогiчнi працiвники закладу мають право:
• самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров’я учнiв;
• брати участь у роботi методичних об’єднань, нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;
• обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї; навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;
• проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;
• проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;
• вносити керiвництву закладу i відділу освіти пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;
• на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
• об’єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших громадських об’єднань, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;
• порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.
6.15. Педагогiчнi працiвники Закладу зобов’язанi:
• забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;
• контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;
• нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника Закладу;
• сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров’я;
• виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;
• виконувати Статут, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
• брати участь у роботi педагогiчної ради;
• виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;
• готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
• дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;
• постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;
• виконувати накази i розпорядження керiвника навчального Закладу;
вести вiдповiдну документацiю.
6.16. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.
6.17. Права i обов’язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.
6.18 Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:
• обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;
• створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;
• звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника Закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;
• приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi закладу;
• брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази Закладу;
• на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування Закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.
6.19. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобов’язанi:
• створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;
• забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту Закладу;
• поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв Закладу;
• постiйно дбати про фiзичне здоров’я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;
• виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм’ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;
• виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.
6.20. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов’язкiв, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

VІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1. Керiвництво Закладом здiйснює його директор. Керiвником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому МОН.
7.2. Керiвник Закладу i його заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади начальником відділу освіти на конкурсній основі згідно із законодавством.
7.3. Керiвник закладу:
• здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;
• органiзовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;
• вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
• створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;
• розпоряджається в установленому порядку майном Закладу та його коштами;
• пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
• сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об’єднаннями за iнтересами;
• забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;
• вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;
• контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;
• видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;
• щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу.
7.4. Керiвник Закладу є головою педагогiчної ради — постiйно дiючого колегiального органу управлiння Закладом.
7.5. Засiдання педагогiчної ради проводяться у мiру потреби, але не менш як чотири рази на рiк.
7.6. Педагогiчна рада розглядає питання:
• удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
• планування та режиму роботи Закладу;
• варiативної складової робочого навчального плану;
• переведення учнiв до наступного класу i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за успiхи у навчаннi;
• пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;
• участi в iнновацiйнiй та експериментальнiй дiяльностi закладу, спiвпрацi з вищими навчальними Закладами та науковими установами;
• морального та матерiального заохочення учнiв та працiвникiв закладу;
• морального заохочення батькiв та осiб, що їх замiнюють, та громадських дiячiв, якi беруть участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;
• притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi учнiв, працiвникiв закладу за невиконання ними своїх обов’язкiв;
• педагогiчна рада розглядає також iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю закладу.
7.7. Органом громадського самоврядування Закладу є загальнi збори (конференцiя) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рiк.
Загальнi збори (конференцiя) заслуховують звiт директора про здiйснення керiвництва Закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської дiяльностi Закладу.
7.8. У Закладi за рiшенням загальних зборiв (конференцiї) можуть створюватися i дiяти рада закладу, а також пiклувальна рада, учнiвський комiтет, батькiвський комiтет, методичнi об’єднання, комiсiї, асоцiацiї, положення про якi розробляє i затверджує МОН.
До складу ради закладу обираються представники педагогiчного колективу, учнiв школи II–III ступеня, батькiв i громадськостi.
Члени пiклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференцiях). Склад пiклувальної ради формується з представникiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв та окремих громадян.
Пiклувальна рада вживає заходiв до змiцнення матерiально-технiчної i навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фiнансування Закладу, полiпшення умов для органiзацiї навчально-виховного процесу, стимулювання творчої працi педагогiчних працiвникiв.

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Матерiально-технiчна база Закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi.
8.2. Майно, закрiплене за Закладом, належить закладу на правах оперативного управлiння та не може бути вилученим у нього, якщо iнше не передбачено законодавством.
8.3. Фiнансування закладу здiйснюється його Власником або уповноваженим ним органом вiдповiдно до законодавства.
8.4. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Закладу проводиться вiдповiдно до Бюджетного кодексу України, Законiв України «Про освiту» , «Про загальну середню освiту» та iнших нормативно-правових актiв.
8.5. Джерелами фiнансування Закладу є:
• кошти місцевого бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування загальної середньої освiти для забезпечення навчального процесу в обсязi, визначеному Державним стандартом загальної середньої освiти;
• кошти, отриманi за надання платних послуг;
доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, навчально-дослiдних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд передачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;
• благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;
• iншi джерела, не забороненi законодавством.
8.6. Кошти Закладу освіти зберігаються на його рахунках і знаходяться у повному його
Розпорядженні. Не використанні за звітній період кошти вилученню не підлягають.
8.7. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в Закладi визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та iнших центральних органiв виконавчої влади. Власник Закладу бухгалтерський облiк може здiйснюватися самостiйно або через централiзовану бухгалтерiю.
8.8. Заклад має право згiдно iз законодавством придбати та орендувати необхiдне обладнання та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, фiнансувати за рахунок власних коштiв заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умов працiвникiв закладу.
8.9. Звiтнiсть про дiяльнiсть закладу ведеться вiдповiдно до законодавства.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
9.1. Державний контроль за дiяльнiстю Закладу здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi загальної середньої освiти.
9.2. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю Закладу здiйснюється ДІНЗ та відділом освіти Ізмаїльської РДА.
9.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю Закладу є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше нiж один раз на десять рокiв у порядку, встановленому МОН.
9.4. Позачергова атестацiя проводиться, як виняток, лише за рiшенням МОН за поданням органу громадського самоврядування Закладу або відділу освіти.
9.5. Атестованому закладу, що здiйснює пiдготовку за рiвнем базової або повної загальної середньої освiти, пiдтверджується право видачi документiв про освiту державного зразка.
9.6. Заклад, результати дiяльностi якого та/або умови органiзацiї навчально-виховного процесу не вiдповiдають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рiшення про проведення повторної атестацiї через один — два роки або змiни типу, реорганiзацiї чи лiквiдацiї вiдповiдно до законодавства.
9.7. У перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) Закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть таких перевiрок визначаються залежно вiд стану навчально-виховної роботи, але не частiше як два рази на рiк. Перевiрки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою Закладу, проводяться його Власником вiдповiдно до законодавства.

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, вiдповiдного фiнансування має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв’язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.
Заклад має право вiдповiдно до законодавства укладати договори про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об’єднаннями iнших країн.
10.2. Участь Закладу у мiжнародних програмах, проектах, учнiвському та педагогiчному обмiнi здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
11.2. Реогранізація Закладу здійснюється за рішенням Власника.
При реорганізації Закладу уся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника або визначених навчальних закладів.
11.3. Ліквідація Закладу здійснюється в порядку передбаченому законодавством України.
Заклад може бути ліквідовано:
• за рішенням Власника;
• на підставі рішення суду з підстав передбачених Законом України;
11.4. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства України.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження до управління Закладу, а повноваження директора Закладу припиняється. Про початок ліквідації Закладу та термін подання заяв про претензії ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних друкованих видань.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу визначає його кредиторів та дебіторів. Розраховується з ними, вживає заходів, щодо сплати боргів закладу третім особам, після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
11.6. При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються гарантуються додержання їхніх вправ та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.7. Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Закладу протягом всього періоду функціонування.
12.2. Цей Статут складено та підписано у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
12.3. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Закладу можуть надходити від Власника відділу освіти, директора Закладу.
12.4. Відділ освіти у встановленому порядку розглядає зміни до Статуту, та затверджує їх відповідним наказом. Затвердженя зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1

odeszno

2

OsvitaUA logo 1607

        68640 смт. Суворове,

          вул. Пушкіна,46.

        Тел.: (04841) 4-42-53

  Email: shkola.suvorovo@ukr.net

Погода

viddilosv

1

karag

gech

 
 

     

Ми використувуємо Cookie!!!

Ми використовуємо файли cookie на нашому веб-сайті. Деякі з них необхідні для роботи сайту, а інші допомагають нам покращувати цей сайт і роботу з користувачами (файли cookie для відстеження). Ви можете самі вирішити, чи хочете ви дозволяти файли cookie чи ні. Зверніть увагу, що якщо ви відхилите їх, ви не зможете використовувати всі функції сайту.